Eng Kullanıcı Girişi

Çalışma PolitikamızMobildev kendi bünyesinde etik kurallara büyük önem verdiği gibi kurum kültürü anlayışı içinde de bu değerleri kurulduğu günden bu yana uygulamaktadır. Mobildev tüm kurumlara vaat ettiği en iyi hizmeti, en iyi ürünü vermek amacıyla hareket etmektedir.

Bu amaçta ilerlerken benimsediği temel değerler; “Liderlik, Güçlü Çözüm OrtaklığıMüşteri OdaklılıkGüvenilirlikVerimlilikEtkin İletişim ve Doğaya Saygı”dır.

Mobildev'in Çalışanlara Karşı Sorumlulukları

Mobildev tüm çalışanlarına karşı yasal yükümlülüklerini tamamıyla yerine getirir, yasaların uygulamaya açıklama getiremediği durumlarda, konu hakkında uzmanlaşmış kişilere danışır.
Yasaların yetersiz kaldığı durumlarda iş etiği kuralları çerçevesinde Mobildev, çalışanlarının hakkını gözetir.
İşe alma, terfi ve tayinlerde ölçü olarak göreve uygunluk vasıflarını dikkate alır, çalışanlar arasında fırsat eşitliği yaratır.
Çalışanlarına ait özel bilgilere ve çalışanların özel yaşantısına müdahale etmez, çalışanlar hakkında her türlü bilgiyi saklı tutar.
Çalışanların iş ve kişisel gelişimini sağlayacak konularda eğitimler düzenler.
Çalışanlara yönelik uygulamalarda cinsiyet, yaş, etnik köken ve dini inanca yönelik ayrım yapmaz.
Yasalar ve şartların gerektirdiği seviyede sağlıklı ve güvenli çalışma şartlarını imkanlar nispetinde geliştirmeye çalışır.
Çalışanlar hakkında çeşitli kanallardan elde edilebilecek kişiye özel bilgileri (sağlık bilgileri, alışveriş detayları, ekonomik verileri vb.) saklı tutar ve paylaşmaz.

Maddi Haklar

Ücret Değişiklikleri
Ücret artımı yılda bir defa OCAK ayında TEFE, TÜFE ve market koşulları dikkate alınarak genel ücret artış oranı belirlenir. Gerekli zamanlarda genel ücret artışı haricinde personelin iş performansını daha verimli hale getirebilmek için minimum ve maksimum ücret aralıkları içinde gerekli ise yeni ücret tespit edilir. Yeni ücret, yönetim ve ilgili bölüm yöneticisinin mutabakatı ile uygulamaya alınır.

Personel Eğitimleri

Bilginin temel sermaye ve ana güç olduğu; öğrenmenin hayatın bir parçası haline geldiği günümüzde en hızlı değişimler arasında yer alan  gelişme ve bilgi artışı, yaşamın her alanına yansımaktadır.

Bu hız içerisinde mevcut bilgi ve becerilerin kısa zamanda yetersiz kalması da söz konusu olabilmektedir. Bu nedenlerle şirketlerin de yeni bilgi ve teknolojilere uyum sağlamaları, daha verimli olabilmek için çaba harcamaları ve bu anlayışı bir süreklilik içinde benimsemeleri bir zorunluluk haline gelmiştir. 

Kurumsal insan kaynakları, personel eğitimlerinin, bu görüşten hareketle şirketimizin hedeflerine uygun ve yaygın bir şekilde personelimizin kendisini geliştirmesini destekleme, bu konuda gerekli koordinasyonları sağlama ve bunu sürekli kılma konularında büyük sorumluluk taşıdığı inancındadır.

Çalışma Süreleri

Günlük ve haftalık çalışma süreleri 4857 sayılı iş kanununun 63.67.ve 68. maddelerine uygun olarak Yönetim ve İdari İşler Yöneticisi tarafından tespit ve ilan edilir. İşin gerektirdiği durumlarda aylıklı personelin vardiya çalışması ve bu konuyla ilgili düzenlemeler İdari İşler Yöneticisi tarafından yapılır.

Yönetim tarafından çalışma saatleri hafta içi günler 09:00-18:00 Cumartesi günleri 09:00-13:00 olarak belirlenmiştir. Çalışanlar 08:45’te iş yerinde bulunmak ve 09:00’da işine fiilen başlamakla sorumludur.

Öğle arası dinlenme süresi 1 (bir) saattir. Çalışanlar dinlenme süresini 12:00 ile 14:00 saatleri arasında iş durumuna göre kendileri belirleyerek kullanırlar. Cumartesi günleri ağırlıklı olarak eğitim çalışmaları icra edilir.
Anahtar Kelimeler
mobildev insan kaynakları, mobildev ik, mobildevde kariyer, mobildev kariyer, mobildev çalışma politikası
Duyurular
UniMsg ile birlikte verilen Toplu E-Posta hizmeti, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ad ve hesabına Mobildev İletişim Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından verilmektedir.